RADIKALNA ALTERNATIVA

Vjera nije paket sigurnost po dobroj cijeni. Ona je progresivno prianjanje Isusu. Mjeri se riječju križ. Mjeri se našim slušanjem onoga što On govori i čini. Naše sigurnosti, koje ne možemo staviti u pitanje, udaljavaju nas od istine.

Isus zna da nas na ništa ne može prisiliti. Zato se obraća našoj slobodi. Poziva nas da idemo za Njim samo ako to želimo. S time nam predlaže aktivni čin slobodne volje. Najuzvišenija je naša sloboda učiniti sami put svojega Gospodina. Naša je sloboda ići za Njim. Ići za Njim je put izlaska. Slijediti Njega je potpuno ostvarenje nas kao ljudi. Nasljedujući Njega pobjeđujemo sebeljublje. Samo s Njim možemo pobijediti i samu smrt.

 

Nasljedovati nekoga, učiti od nekoga, biti poput nekoga, zahtijeva čišćenje nas samih. U tom čišćenju potrebno je poći od same naše osobnosti. Isus nam kaže da se trebamo odreći samih sebe. Pozvani smo odreći se našega lažnoga ja, nagrđenoga lažima i strahom. To je put rađanja našega vlastitoga istinitog ja. Smrt sebeljublja je rađanje ljubavi. Mi, ako želimo biti ono što jesmo, trebamo prestati misliti samo na sebe. Samo tada zadobivamo svoje lice koje je okrenuto prema drugome.

Isusovo nasljedovanje uključuje i križ. Naš je križ borba sa zlom koje je u nama. To je borba protiv vlastitoga sebeljublja koje samo mi možemo učiniti. Samo mi možemo pobijediti zlo koje je u nama.

U toj borbi nismo sami. Mi smo u društvu svojega Gospodina koji nas prethodi i prati. Toga veoma često nismo svjesni. Zato sami želimo spasiti svoj život. Zbog toga postajemo egoisti i, umjesto da se spasimo, gubimo se. Život koji je nadahnut sebeljubljem, već je mrtav. To je život izgubljen zauvijek.

Život je ljubiti sve do davanja vlastitoga života za Onoga koji nas je ljubio i dao svoj život za nas. Život je Duh Sveti, ljubav između Oca i Sina, uzajamni dar jednoga drugome. Ako ljubimo prešli smo iz smrti u život. Već sada imamo život koji ne umire.

Mi bismo željeli posjedovati sve da sebi osiguramo život. Ali upravo sa čežnjom za posjedovanjem unaprijed osiguravamo fizičku smrt, a sebeljubljem onu duhovnu. Život se ne može kupiti novcem. Život se ne može baratati s materijalnim dobrima. Život je dar i samo ukoliko je darovan ostaje živ. Ako želimo život platiti, ne preostaje nam ništa drugo doli ga vratiti, dajući se smrti.

Svijet je pod Božjim sudom. Taj sud je križ Sin čovječjega koji nam daje život. Svako naše djelovanje ima vrijednost ili ne već prema tome je li sukladno Božjem sudu. Vječno je spasenje obješeno o našu sadašnju slobodnu odluku da živimo Božji sud.

Mi smo više ondje gdje ljubimo nego gdje boravimo. Ako ljubimo Isusa, mi smo već s Njim u Njegovoj slavi. Naš je život skriven s Njim u Bogu. (fač)